Verkiezingsprogramma VVD Centrum 2014-18

01 november 2013

 

VVD Centrum Werkt: Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Doelstellingen

De unieke combinatie van werken, wonen en ontspannen in de binnenstad trekt uiteenlopende talenten. Deze talenten versterken op hun beurt de binnenstad als levendige economische en culturele motor. Voor de binnenstad van Amsterdam is daarom goede bereikbaarheid per auto, fiets en openbaar vervoer essentieel voor sociale contacten, het culturele leven en de economie. Daarom is uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen voor bewoners, ondernemers en bezoekers met 3000 plaatsen voor auto’s nodig. Ook voor touringcars en fietsen zijn meer parkeermogelijkheden noodzakelijk. De VVD zet in op slimme oplossingen, zoals het beter benutten van bestaande garages. Automobilisten die in de p-garages aan de ring parkeren moeten worden beloond. De mooie inrichting van de schone openbare ruimte draagt niet alleen bij aan het woongenot voor wie er nu woont, maar maakt onze binnenstad ook aantrekkelijker voor nieuwkomers.

Schoon, heel en veilig zijn de uitgangspunten. Daarnaast moeten straten en pleinen zo zijn ingericht, zodat bewoners, ondernemers en bezoekers gemakkelijk met auto, touringcar, openbaar vervoer, fiets of lopend gericht hun weg kunnen gaan. Dat komt de mobiliteit in onze binnenstad ten goede. Projecten als het afsluiten van de Munt voor gemotoriseerd verkeer behoren tot de verleden tijd.

De afgelopen jaren zag de binnenstad er soms niet uit door het zwerfvuil dat bewoners en bezoekers achterlaten. Een stevige aanpak hiervan is noodzakelijk.

Centrum moet zijn beste beentje voorzetten om bewoners en ondernemers van dienst te zijn, ook met een kleiner aantal ambtenaren. Goede dienstverlening is één van de belangrijkste kernfuncties waarin de overheid en bewoners en ondernemers elkaar tegenkomen. Dagelijks bestuurders en bestuurscommissieleden moeten vaker de wijken in gaan. Het stadsdeel stapt daadwerkelijk de 21e eeuw in door innovatiever te werken. Inspraak en indiening van zienswijzen moeten bijvoorbeeld digitaal mogelijk worden.

Tot 2018 wil de VVD voor onderstaande kernpunten de volgende doelen en middelen bereiken:

Economie & Dienstverlening:

 • Aanpak van illegale hotels, ook op het water, voortzetten.
 • Onveilige verblijfplekken voor toeristen worden uitgesloten.
 • Inspraak en het indienen van zienswijzen moeten digitaal mogelijk worden.
 • Voor goed gastheerschap is een betere beheersing van de Engelse taal nodig, ook in het OV en in bewegwijzering.
 • Verruiming openingstijden voor cafés door de week om het horeca- aanbod aan te laten sluiten bij wensen van bewoners, congresbezoekers, toeristen, waarbij gewaakt wordt voor overconcentratie.
 • Het coalitieproject 1012 wordt voortvarend uitgevoerd conform gemaakte afspraken. De buurt wordt versterkt, o.a. door een verscheidenheid aan bedrijvigheid te stimuleren.
 • Bewoners en ondernemers worden tenminste tweemaal per jaar tijdens een bijeenkomst op de hoogte gebracht van de voortgang van het project. In de tussenliggende periode ontvangen bewoners en ondernemers digitale nieuwsbrieven.
 • Bij goed gedrag door horecaondernemers krijgen zij meerjarige vergunningen.

Veiligheid, levendigheid & Uitgaan

 • Uitgaan doe je voor je plezier en dat moet zo blijven! Vandaar dat geweld tegen homo’s en uitgaansgeweld in het algemeen hardvochtig bestreden moeten worden. Aangifte bij de mobiele politiepost op de uitgaanspleinen moet mogelijk worden.
 • Doorgaan met de succesvolle inzet van straatcoaches volgens het programma Jeugd & Veiligheid (samenwerkingsprogramma van o.a. stadsdeel, politie, justitie, woningcorporaties).
 • Inzet van gastheren & vrouwen op uitgaanspleinen die in samenwerking met politie klanten spreiden over diverse uitgaansgelegenheden.
 • Zeker op het terrein van veiligheid mag de centrale stad niet taken zonder geld overdragen aan het stadsdeel.
 • Tijdelijk & mobiel cameratoezicht.
 • De Zeedijk wordt vanaf de Stormsteeg richting Prins Hendrikkade 's avonds afgesloten voor gemotoriseerd- en fietsverkeer.

Financiën

 • Het stadsdeel-nieuwe-stijl let op de centen en geeft niet meer uit dan het binnen krijgt. In dit licht past het ook niet dat de Centrale Stad taken bij stadsdelen onderbrengt zonder gedegen financiering.

Hoogwaardige Openbare Ruimte:

 • Rode loper doortrekken tot aan de Pijp.
 • Meer mogelijkheden voor fietsparkeren bij de herinrichting van het Leidseplein.
 • Het Waterlooplein opknappen samen met marktondernemers & het plein toegankelijker, veiliger en aantrekkelijker maken, ook voor de avonduren. De bestaande stalen boxen moeten verdwijnen en plaatsmaken voor alleen verrijdbare kramen.
 • Meer (ondergrondse) afvalbakkenplaatsen voor bewoners en ondernemers. De vrijkomende menskracht wordt ingezet om de historische binnenstad en drukke gebieden vaker gericht schoon te maken.
 • Meer afvalbakken bij toeristische plaatsen en langs toeristische routes en deze 3x per dag legen.
 • Anti-plak en klad intensiveren en concurrerender maken.
 • Onze straten en pleinen vaker schoonmaken.
 • Bewoners en ondernemers aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid om huis- en grofvuil op de juiste manier, plaats en tijd aan te bieden. 
 • Huis- en bedrijfsafval wordt standaard ’s avonds tussen 18.00 en 23.00 uur opgehaald. Dit moet worden voorafgegaan door een gerichte informatiecampagne en gevolgd worden door stringente handhaving.
 • Ook woonboten moeten, net als huizen, onderhouden worden. Als de eigenaar onderhoud achterwege laat, schrijft het stadsdeel deze aan.
 • Oevers en kades mogen niet constant door particulieren in gebruik worden gehouden. Daar waar (woonboot-)bewoners dit toch doen, worden de oevers en kades teruggeven aan de openbare ruimte.
 • Het zicht over het water vanaf de kades (zichtlijnen) moet zoveel mogelijk open zijn.
 • Er komt een uitsterfbeleid voor woonarken op historische plaatsen in de binnenstad. Daarentegen moet er voor historische woonschepen de mogelijkheid bestaan om een monumentale status te verwerven, zodat deze beschermd kunnen worden.

Parkeren en bereikbaarheid:

 • Het beter benutten van bestaande garages en het belonen van bewuste parkeerders.
 • Als bewoners & bezoekers in een garage langs de ring parkeren, betalen zij een lagere vergunningprijs. Dat leidt tot kortere wachtlijsten, minder zoektijd, minder autokilometers en minder parkeerplaatsen op straat. Dit laatste geeft ruimte voor een mooiere openbare ruimte en fiets parkeren.
 • Parkeerplaatsen die bovengronds verdwijnen, komen ondergronds terug.
 • In het belang van de lokale economie wordt in winkelstraten een dubbeltjesregime ingevoerd: bezoekers betalen een dubbeltje voor het eerste uur parkeren.

Welzijn:

 • Positief benaderen van culturele instellingen door een faciliterende rol van de bestuurscommissie.
 • Huur tegen in ieder geval de kostprijs voor welzijns- en maatschappelijke instellingen die voor het stadsdeel werken. Centrale instellingen betalen door reguliere huurprijs.
 • Wegnemen van belemmerende regelgeving.
 • Horeca toestaan in een openbaar toegankelijke culturele instelling. De VVD is geen voorstander van openbare horecavoorzieningen in sport, buurt- en clubhuizen.
 • Zorg vraagt om maatwerk op buurtniveau, waarbij de directe omgeving van de binnenstadbewoner wordt betrokken bij de oplossing. Een voorbeeld daarvan zijn de sociale wijkteams: een team met verschillende deskundigen ondersteunt de hulpvrager die niet zelfstandig de noodzakelijke hulp weet te verkrijgen.
 • Subsidies worden afgerekend op het daadwerkelijk behalen van de gemaakte prestatieafspraken.

Wonen, wijken, stadsontwikkeling:

 • Monumentenbezitters moeten milieuvriendelijke maatregelen, als dubbelglas, kunnen nemen voor meer duurzaamheid.
 • Historiserende nieuwbouw blijft mogelijk & nieuwbouw moet passen in de historische binnenstad.
 • Historisch daklandschap behouden waar mogelijk. Zonnepanelen mogen het historisch aanzicht van de historische binnenstad niet verstoren (plaatsen met beleid!) en vanaf de straat niet zichtbaar zijn.
 • Samenvoegen van panden en woningen moet mogelijk blijven voor winkel- en hoteluitbreiding.
 • Samenvoegen van woningen voor ouderenhuisvesting toestaan voor het plaatsen van liften en andere hulpmiddelen.
 • Meer woningen voor middeninkomens waarbij wordt ingezet op een huurprijsvoorkeur tussen de € 680,- en € 1000,-. Middeldure Koopwoningen hebben een maximum tot € 250.000,-

Handhaving:

 • Bestaande regels worden geëvalueerd op doeltreffendheid en uitvoerbaarheid. Indien regels niet aan deze criteria voldoen dan worden deze geschrapt of herzien.
 • Vastgestelde regels consequent handhaven.
 • Net als bij de horeca, vergt handhaving in de praktijk tact en overleg.
 • Goede opleiding voor handhavers. Zij moeten kunnen meedenken met bewoners, ondernemers en bezoekers.

Het kan wel:

 • 3000 extra parkeerplaatsen in het centrum beschikbaar stellen.
 • Dubbeltjesregime in winkelstraten.
 • Meer afvalbakken en vaker schoonmaken van straten.
 • Excellente dienstverlening met gebruik van moderne technologie.
 • Inzet op veilige winkelstraten en mobiel cameratoezicht.
 • Veilig wonen en ondernemen in alle wijken door gerichter toezicht en handhaving .
 • Minder subsidies, maar beter toezicht op de naleving van gemaakte afspraken.
 • Een schone, hele en veilige openbare ruimte.
 • Aanpak van achterstanden in herstel de openbare ruimte en aanpak van blijvende parkeerproblemen, zowel voor auto’s als fietsen.