Wat Vinden Wij.

Een veilige stad

Meer en beter cameratoezicht, het sneller inzetten van preventief fouilleren & wapencontroles en straatintimidatie pakken we aan. Het kraakbeleid draaien we om. De eigenaar verdient bescherming en niet de krakers. De VVD investeert in veiligheid. Ook voor de hardwerkende winkelier. Ondernemers moeten hun camerabeelden via Live View kunnen doorschakelen naar de centrale cameratoezicht van de politie. Verder wil de VVD dat geradicaliseerde personen goed in de gaten worden gehouden. Op straat en online. Daarnaast zetten we in op een aanpak vergelijkbaar met de Top600, waarbij we mensen die dreigen te radicaliseren of terugkeren in het oog houden en met maatwerk benaderen.

Een schone stad

De hoeveelheid afval op straat is voor veel mensen terecht een grote ergernis. De VVD wil dat Amsterdam weer een schone stad wordt en zal erop toezien dat de regels worden gehandhaafd. Boetes moeten worden opgelegd en bij meerdere overtredingen worden verhoogd. Maar de gemeente moet ook haar verantwoordelijkheid nemen. Door de afvalophaal te verbeteren, waar mogelijk door ondergrondse afvalcontainers te plaatsen en sneller te reageren bij volle afvalbakken. Eigenlijk zou de stad net zo intensief moeten worden gereinigd als de dag na Koningsdag. Dat kan alleen als we zeer stevig investeren: de VVD wil het aantal handhavers verdubbelen en 500 extra schoonmakers aannemen.

Een milieuvriendelijke & mobiele stad

De VVD wil kijken naar slimme mobiliteitsoplossingen en het openbaar vervoer en fietsnetwerk blijven verbeteren om de bewegingsvrijheid van de Amsterdammer te waarborgen. Voor de VVD geldt dat ook mensen die een auto nodig hebben in Amsterdam moeten kunnen wonen. Er moet daarom voldoende parkeergelegenheid zijn, maar waar mogelijk niet in het zicht. Ook wil de VVD de aanschaf van de elektrische auto bevorderen. Amsterdammers met een elektrische auto krijgen korting en voorrang voor een parkeervergunning.

Een energieneutrale stad

Alle nieuwbouwwoningen in Amsterdam moeten vanaf 2020 energieneutraal worden opgeleverd. Ze moeten zo veel mogelijk zijn gebouwd met het oog op een duurzame samenleving. De VVD vindt dat in 2030 alle corporatiewoningen energie-neutraal moeten zijn in Amsterdam.

Blijven wonen

Een stad waar Amsterdammers moeten kunnen blijven wonen: Er moeten jaarlijks 10.000 woningen worden bijgebouwd. De helft daarvan moeten woningen zijn in het middensegment. Er moeten minimaal 3.000 woningen bijkomen in het hogere segment en er moeten jaarlijks maximaal 2.000 sociale huurwoningen bij, met name voor studenten. Het aandeel sociale huurwoningen in het woningaanbod moet omlaag worden gebracht. Alleen zo kan Amsterdam een gemengde stad blijven.

Onderwijs

Goed onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is: De VVD wil een einde maken aan het postcodebeleid, waarbij kinderen voorrang krijgen op scholen in de directe omgeving. Daardoor kunnen talentvolle kinderen ook naar goede scholen elders in de stad.

Financiën

In de afgelopen periode zijn substantiële lastenverlichtingen doorgevoerd voor Amsterdammers. De afvalstoffenheffing is met 15 miljoen euro verlaagd, de hondenbelasting is afgeschaft en de OZB is niet verhoogd of geïndexeerd. Dat zijn mooie resultaten, maar we zijn er nog niet. De VVD wil verder gaan met bezuinigen op subsidies. Afgelopen periode is 25 miljoen bezuinigd op subsidies. Komende periode willen we opnieuw 15 miljoen bezuinigen. De woonlasten in Amsterdam zijn de afgelopen jaren gedaald. Daar zijn we niet alleen trots op, we willen dit de komende vier jaar verder doorvoeren. Zo wil de VVD de parkeertarieven en rioolheffing niet verhogen of indexeren. We willen de afvalstoffenheffing verlagen met 50 euro per huishouden, een lastenverlaging die we kunnen financieren uit de boetes die opgelegd moeten worden aan mensen die vuil op straat gooien, zakken bijplaatsen naast de container en andere afvalovertreders. De VVD wil de Onroerendezaakbelasting (OZB) verlagen voor huishoudens die investeren in energiezuinige of –neutrale woningen. De gemeente kan nog veel meer van haar overbodige vastgoedbezit verkopen en 20 miljoen besparen op het ambtelijke apparaat. Daardoor kan de gemeente zich focussen op haar kerntaken en kan de Amsterdammer zelf beslissen waar hij zijn geld aan uitgeeft.